Dom pod Jedlami

Zadzwoń: +48 12 63 36 954

Statut

Statut Stowarzyszenia Dom pod Jedlami – (wersja przyjęta na Walnym Zebraniu dn. 30.06.2016 r.)

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Dom pod Jedlami” zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu utrzymanie podstawowej funkcji Domu pod Jedlami zwanego dalej Domem jako narodowego dobra kultury.

 

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach - Dz. U. 1989r. nr 20, poz. 104 z późn. zm. – oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 3

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4

1. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Krakowie.

2.Stowarzyszenie jest właścicielem Domu z jego wyposażeniem i gruntami go otaczającymi oraz z obecną tam zabudową, na mocy umowy darowizny między Katarzyną Łopuską, Kasprem Pawlikowskim, Karolem Tarnowskim i Jackiem Woźniakowskim.

 

§ 5

Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

 

Rozdział II

Cele oraz sposoby i środki ich realizacji

 

§6

Celem Stowarzyszenia jest działalność kulturalna, a w szczególności działalność polegająca na:

1) opiece i bieżącym zarządzaniu Domem,

2) zagwarantowaniu trwania Domu w pierwotnie nadanym kształcie,

z zachowaniem wyposażenia jego wnętrz,

3) udostępniania Domu zwiedzającym według ustalonych zasad,

4) udostępniania Domu na różnorodne zebrania i spotkania, zwłaszcza służące celom kulturalnym i naukowym,

5) udostępniania Domu na cele produkcji artystycznej, reklamowej, promocyjnej i innej,

6) utrzymania kulturotwórczej oraz rodzinnej funkcji Domu w duchu jego tradycji pochodzącej od Jana Gwalberta Pawlikowskiego.

 

§7

Cele Stowarzyszenia będą realizowane poprzez:

1) stałą pomoc w utrzymaniu w dobrym stanie Domu i jego otoczenia,

2) współpracę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Dyrekcją Muzeum Tatrzańskiego, Dyrekcją Tatrzańskiego Parku Narodowego, Gminą Miasta Zakopane oraz innymi instytucjami w zakresie wynikającym z celów Stowarzyszenia,

3) prowadzenie działalności gospodarczej w szczególności polegającej na produkcji i sprzedaży wyrobów artystycznych i rzemieślniczych oraz wynajmowania pokojów i organizowania turystycznych pobytów.

 

§8

1. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. 

2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 

1) członków zwyczajnych,

2) członków honorowych,

3) członków wspierających.

 

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, która jest zstępnym Jana Gwalberta Pawlikowskiego (1860 – 1939) .

 

2. Osoba określona w ust. 1 staje się członkiem zwyczajnym przez podpisanie deklaracji członkowskiej, zawierającej wskazanie na przynależność do jednej z czterech kurii, oraz przyjęcie tej osoby w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

3. Każdy członek zwyczajny przynależy do jednej z czterech kurii. Poszczególne kurie tworzą zstępni każdego z czterech ostatnich współwłaścicieli Domu, wskazanych w § 4 ust. 2.

 

§11

1. Członkowie zwyczajni maja prawo:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2) zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawach działalności Stowarzyszenia,

3) udziału w podejmowaniu uchwał walnego Zgromadzenia Członków poprzez głosowanie,

4) korzystania z pomocy Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

2) aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,

3) regularnego opłacania składek członkowskich.

 

 

 

§12

Przyczyną ustania członkostwa jest:

1. Śmierć Członka.

2. Złożenie przez Członka do Zarządu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu.

3. Skreślenie z listy Członków Stowarzyszenia z powodu:

a) Skazania Członka prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,

b) Nieprzestrzegania przez Członka postanowień statutu lub uchwał  władz Stowarzyszenia,

c) Niepłacenia składek przez okres dwóch lat,

d) Działania na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków, lub zstępnych Jana Gwalberta Pawlikowskiego (1860-1939).

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o nieskreślaniu Członka z listy Członków Stowarzyszenia w razie skazania go prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa umyślnego. 

§ 13. Uchwałę o skreśleniu  z listy Członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 14. Od uchwały o skreśleniu z przyczyn wskazanych w § 12 ust. 3 Członek może odwołać się w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem, za pośrednictwem Zarządu, do Walnego Zebrania. W takim przypadku Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne Zebranie Członków, wyznaczając jego termin na dzień przypadający nie później niż w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia odwołania.

§ 15. 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje:

1) w przypadku śmierci Członka albo złożenia przez Członka pisemnego oświadczenia do Zarządu o rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu

- z chwilą zaistnienia tych zdarzeń,

2) w przypadku skreślenia z listy Członków z przyczyn wskazanych w § 12 ust. 3 

– z chwilą upływu terminu do złożenia odwołania od uchwały Zarządu o skreśleniu, a w przypadku złożenia odwołania od tej uchwały – z chwilą podjęcia przez Walne Zebranie uchwały podtrzymującej uchwałę Zarządu.

 

§16

1. Członkiem honorowym może być pełnoletnia osoba fizyczna , nie będąca członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, a prowadząca działalność na jego rzecz lub mająca wybitne zasługi na polu szeroko rozumianej kultury, nauki lub działalności społecznej.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

 

§17

1. Członkiem wspierającym może być pełnoletnia osoba fizyczna będąca współmałżonkiem członka zwyczajnego, na czas małżeństwa lub wdowiec/wdowa po nim za czas wdowieństwa, osoba będąca zstępnym współmałżonka członka zwyczajnego lub wdowca/wdowy po nim i wskazana pisemnie przez nią Zarządowi Stowarzyszenia, deklarująca Stowarzyszeniu pomoc w realizacji jego celów statutowych i zgadzająca się z postanowieniami statutu, przyjęta na mocy uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§18

1. Członkom honorowym i wspierającym przysługują prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia oraz prawa głosu przy podejmowaniu uchwał przez Walne Zebranie Członków 

2. Na członkach honorowych i wspierających spoczywają obowiązki członków zwyczajnych, z wyjątkiem obowiązku opłacania składek członkowskich przez członków honorowych.

 3. Przyczyny ustania członkostwa członków honorowych i wspierających są tożsame z wymienionymi w § 12, przy czym nie ma zastosowania w odniesieniu do członków honorowych §12 ust. 3 lit c)  

 

 

§19

1.W odniesieniu do członków honorowych i wspierających stosuje się przepisy  §13, §14 i §15.

 

 

§20

Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§21

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

 

§22

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia dla swej ważności wymagają zwykłej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

2. Obrady Walnego Zebrania Członków, Zarządu i Komisji Rewizyjnej i wszelkie uchwały powinny być protokołowane. Obowiązek sporządzania protokołów spoczywa na Przewodniczącym odpowiednich władz Stowarzyszenia.

 

§23

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebrania Członków odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia lub wyjątkowo poza siedzibą.

 

§24

1. Walne Zebrania Członków są zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Członków zwyczajne odbywają się przynajmniej raz do roku,

z tym, że zebranie wyborcze musi odbyć się nie później niż na dwa tygodnie przed upływem kadencji Zarządu.

3. Walne Zebranie Członków zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu.

4. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne jest zwoływane w miarę potrzeby na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej albo co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w ciągu miesiąca od daty przekazania wniosku Zarządowi.

5. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków zwyczajnego, wyborczego lub nadzwyczajnego w terminie oznaczonym w Statucie, prawo i obowiązek zwołania Walnego Zebrania Członków spoczywa na Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

 

§25

Członkowie Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków osobiście lub przez pisemnie umocowanych pełnomocników.

 

§26

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków wszyscy członkowie Stowarzyszenia powinni zostać powiadomieni pisemnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 

§27

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalenie ogólnego programu i wytycznych działalności Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

z wykonywania przez nie obowiązków,

3) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4) podejmowanie uchwał w sprawach nowych inwestycji budowlanych lub dużych remontów oraz zmian dotyczących gruntów otaczających Dom,

5) podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania, wydzierżawienia oraz obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,

6) określanie kwoty zaciąganych przez Stowarzyszenie zobowiązań, powyżej której dla ważności tych czynności potrzebna jest uchwała Walnego Zebrania Członków,

7) podejmowanie uchwał w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu lub mogących narazić Stowarzyszenie na szczególne ryzyko,

8) zatwierdzanie proponowanych przez Zarząd wysokości składek członkowskich,

9) wybieranie i odwoływanie Przewodniczącego i członków Zarządu oraz Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej oraz po jednym członku rezerwowym dla każdej z tych władz, a także uzupełnianie ich składu,

10) wykluczenie członka ze Stowarzyszenia oraz wyrażenie zgody na ponowne jego przyjęcie do Stowarzyszenia,

11) nadawanie godności członka honorowego,

12) rozpatrywanie odwołań od decyzji podejmowanych przez Zarząd,

13) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu,

14) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

15) podejmowanie uchwał w innych sprawach, które wymagają zgody Walnego Zebrania Członków,

16) podejmowanie Uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub na formalny wniosek członka Stowarzyszenia.

 

§28

1. W Walnym Zebraniu Członków każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

 

3. Członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

 

§29

1. Wyborów władz Stowarzyszenia dokonuje się w głosowaniu jawnym, chyba że przynajmniej jeden członek zwyczajny Stowarzyszenia zażąda głosowania tajnego.

2. W trakcie Walnego Zebrania Członków kandydaci zgłoszeni na Przewodniczącego i członków Zarządu oraz Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej muszą wyrazić zgodę na kandydowanie. Osoby nieobecne na Walnym Zebraniu Członków muszą uprzednio na piśmie wyrazić zgodę na kandydowanie.

 

§30

1. Do podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawach określonych w § 27 pkt 4, 5 i 7 wymagana jest większość 2/3 głosów oddanych, przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.

2. Do podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawach określonych w § 27 pkt 13 wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych, przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.

3. Do podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie określonej w § 27 pkt 14 wymagana jest większość 4/5 głosów oddanych, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

 

§31

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, z wyjątkiem osób wchodzących w skład Zarządu dożywotnio, wymienionych w § 32 ust. 3 zd. pierwsze niniejszego statutu

2. Pierwszy Zarząd i pierwsza Komisja Rewizyjna konstytuują się nie później niż

w ciągu dwóch tygodni od ich wyborów, a kolejne - w dniu upływu kadencji poprzednich.

 

 

§ 32

1. Zarząd składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego.

2. Przewodniczącego i Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków, z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 3 oraz ust. 4.

3. Z mocy niniejszego Statutu w skład Zarządu wchodzą dożywotnio Karol Tarnowski, Kasper Pawlikowski, Katarzyna Łopuska. Mają oni prawo w pierwszej kolejności przedstawić kandydatów do Zarządu, z tym że kandydatury te podlegają normalnej procedurze wyborczej.

4. Wybór członków Zarządu następuje spośród kandydatów zgłoszonych przez poszczególne kurie, z tym zastrzeżeniem, iż w składzie Zarządu zawsze znajduje się co najmniej po jednym członku pochodzącym z każdej z czterech kurii.

 

§33

1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, wybierając Wiceprzewodniczącego. W razie potrzeby na pierwszym zebraniu Zarząd wybiera skarbnika, sekretarza i opracowuje regulamin działania Zarządu.

2. Zarząd jest zobowiązany pełnić swoje obowiązki przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków.

3. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Posiedzenie Zarządu zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący.

4. Decyzje podejmowane przez Zarząd są głosowane, a w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego.

5. Między posiedzeniami Zarządu działalnością Stowarzyszenia kieruje i koordynuje jego pracę Przewodniczący Zarządu, z wyłączeniem kompetencji wynikających z § 34 niniejszego statutu, a w razie jego nieobecności funkcję tę spełnia Wiceprzewodniczący.

6. Członkowie Zarządu powinni na bieżąco informować Przewodniczącego

o podjętych działaniach i ich efektach związanych z działalnością Stowarzyszenia.

 

§34

Do kompetencji Zarządu należą:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

2) ustalenie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia na podstawie wytycznych z uchwał Walnego Zebrania Członków,

3) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, w tym zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,

4) proponowanie wysokości składek członkowskich,

5) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia, w tym ustalanie zasad korzystania z Domu przez rodzinę i jej gości oraz zasad odpłatności za pobyt,

6) zasięganie opinii członków Stowarzyszenia w sprawach istotnych dla działalności Stowarzyszenia, wymagających podjęcia decyzji przez Zarząd,

7) sporządzanie sprawozdań rocznych rozsyłanych do członków Stowarzyszenia,

8) w przypadku podejmowania ważnych decyzji wynikających z działalności Zarządu przekazywanie o tym aktualnej informacji członkom Stowarzyszenia,

9) udzielanie pełnej informacji w odpowiedzi na zapytanie członka Stowarzyszenia,

10) przedstawianie sprawozdania z działalności, w tym budżetu i bilansu na Walnym Zebraniu wyborczym,

11) przedstawianie sprawozdania na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków z tematu, który był powodem zwołania Walnego Zebrania,

12) podejmowanie uchwał przyjmujących do Stowarzyszenia członków zwyczajnych,

13) przygotowanie na Walne Zebranie członków wniosków o nadanie godności członka honorowego,

14) podejmowanie uchwał przyznających prawa członkowskie członkom wspierającym,

15) zawieszanie członka w jego prawach,

16) podejmowanie uchwał przywracających prawa członkowskie osobom, których członkostwo ustało na skutek zdarzeń wymienionych w § 12 ust. 2  lub ust. 3.

 

§35

Do reprezentowania Stowarzyszenia w sądzie i poza sądem oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w jego imieniu upoważniony jest Przewodniczący Stowarzyszenia jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

 

§36

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.

2. Komisja składa się z 3 do 5 członków i na pierwszym zebraniu wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego.

3. Komisja Rewizyjna zbiera się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz do roku. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu, w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku.

4. Realizując swoje zadania Komisja Rewizyjna powinna mieć pomoc i pełny dostęp do dokumentów i informacji ze strony Zarządu.

 

§37

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego działalności finansowej,

2) ocena działalności Zarządu i przygotowanie wniosku o udzielenie mu absolutorium na wyborczym Walnym Zebraniu Członków,

3) badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,

4) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

5) przedstawianie na wyborczym Walnym Zebraniu Członków propozycji zmian w działalności Stowarzyszenia,

6) prowadzenie okresowych kontroli, w tym na zlecenie co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia, w zakresie działalności Stowarzyszenia oraz jego działalności finansowej,

7) opiniowanie dokumentów kierowanych przez Zarząd na Walne Zebranie Członków,

8) wyrażanie na życzenie Zarządu lub Walnego Zebrania Członków opinii dotyczącej zaciągania zobowiązań majątkowych, finansowych oraz w innych ważnych dla Stowarzyszenia sprawach,

9) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swych czynności.

 

§38

1. W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje automatycznie przez członka rezerwowego, wybranego przez Walne Zebranie Członków.

2. Konieczność dalszego uzupełniania składu tych władz Stowarzyszenia, również

w przypadku funkcji Przewodniczącego Zarządu, wymaga przeprowadzenia procedury wyborczej przez Walne Zebranie Członków zgodnie z § 29.

3. Jeżeli do końca kadencji zostało mniej niż jeden rok, wyboru nowego przewodniczącego nie dokonuje się, a jego funkcje do czasu zwołania Walnego Zebrania wyborczego sprawuje Wiceprzewodniczący.

 

 

Rozdział V

Majątek i dochody Stowarzyszenia

 

§39

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

1) składek członkowskich,

2) darowizn, a przede wszystkim darowizny Domu przez jego dotychczasowych współwłaścicieli,

3) spadków,

4) zapisów,

5) dotacji ze strony urzędów państwowych,

6) dochodów z własnej działalności,

7) dochodów z majątku Stowarzyszenia,

8) ofiarności publicznej.

 

 

§40

Dochód uzyskany z działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział V

Rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§41

Stowarzyszenie rozwiązuje się:

1) na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków,

2) w innych przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

 

§42

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków musi określić:

1) osoby, którym zostanie przekazany majątek Stowarzyszenia lub cel społeczny, na który przekazany zostanie majątek Stowarzyszenia,

2) sposób przekazania majątku,

3) sposób likwidacji Stowarzyszenia.

 

§43

(skreślony)

 

§44

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy – Prawo o stowarzyszeniach.

Jesteś tutaj: Strona główna O Stowarzyszeniu Statut